Дніпровська гімназія № 37 Дніпровської міської ради

Річний звіт про діяльність закладу освіти

 

Щорічний звіт директора

Аналіз роботи комунального закладу освіти

«Навчально-виховний комплекс №37 «Дніпровська гімназія – школа І ступеня – дошкільний навчальний заклад (дитячий садок)» Дніпровської міської ради за 2020-2021 н.р.

Пріоритетні напрямки роботи та завдання педагогічного колективу

 на 2021-2022 навчальний рік

 

 

можна переглянути за посиланням: https://drive.google.com/file/d/1QWJE4QbUHXf-Q69mXvrPzNUid-ybCiy2/view?usp=sharing

 

Щорічний звіт директора

Аналіз роботи комунального закладу освіти

«Навчально-виховний комплекс №37 «Дніпровська гімназія – школа І ступеня – дошкільний навчальний заклад (дитячий садок)» Дніпровської міської ради за 2019-2020 н.р.

Пріоритетні напрямки роботи та завдання педагогічного колективу

 на 2020-2021 навчальний рік

У 2019-2020 навчальному році роботу педагогічного колективу було сплановано відповідно до Концепії Нової української щколи та спрямовано на виконання:

 • Законів України: "Про освіту“, "Про загальну середню освіту”;
 •  «Про внесення  змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти»;
 •  «Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти» (затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 року за № 1392) (початкової освіти - №462,квітень 2011);
 • Розпорядження кабінету міністрів України від 10 березня 2016 року №199-р «Про затвердження плану заходів, спрямованих на активізацію вивчення громадянами англійської мови на період до 2020 року»;
 • Наказу МОНУ від 14.07.2015 №762 «Про затвердження Порядку переведення учнів (вихованців) загальноосвітнього навчального закладу до наступного класу»;
 • Програми розвитку освіти в місті Дніпропетровську на 2016-2020 роки (затверджена рішенням  сесії  міської  ради від 11.11.2015 року №6/70);

Управлінська мета: забезпечення оптимального функціонування закладу як цілісної соціально-психологічної системи, координація діяльності всіх підрозділів для забезпечення  якісного освітнього процесу .

Дидактична мета: забезпечення сприятливих умов фізичного, інтелектуального, психологічного, соціального становлення особистості школярів і вихованців, досягнення ними рівня освіченості, що відповідає державним стандартам освіти, потенційним можливостям учнів, з урахуванням їх пізнавальних можливостей та схильностей.

Виховна мета: забезпечення умов індивідуального розвитку, урахування особистих досягнень учнів, стимулювання їхньої творчої активності, найбільш повну самореалізацію в різних видах позаурочної діяльності, реалізацію їх схильностей та інтересів через насичене освітнє середовище.

Науково-методична мета: забезпечення зростання професійної компетентності педагогів як умови реалізації цілей розвитку особистості учнів, удосконалення освітнього процесу.

Суспільно - педагогічна мета: встановлення і реалізація зв’язків школи з батьками учнів, вихованців, установами та організаціями, зарубіжними партнерами.

 

Головними напрямками роботи школи у 2019-2020  навчальному році було визначено:

 

 • забезпечення доступності якісної освіти;
 • подальше впровадження моніторингу якості освіти, удосконалення внутрішньої системи забезпечення якості світи, забезпечення академічної доброчесності освітнього процесу;
 • використання в своїй професійній діяльності сучасних педагогічних технологій, методик, прийомів і способів успішного здоров’язберігаючого навчання і виховання учнів;
 • постійне підвищення рівня педагогічних знань, психологічної оснащеності і готовності вчителя;
 • впровадження в освітній процес науково-методичну проблему школи «Апробація і впровадження нового змісту, методів і педагогічних технологій програми розвитку дітей за науково-педагогічним проектом «Росток» при викладанні предметів природничо-математичного циклу у 1-9 класах» (наказ Департаменту освіти та науки Дніпропетровської ОДА від 28.04.2014 №256/0/212-14);
 • проведення дослідно-експериментальної роботи за темою «Створення інноваційної моделі навчального закладу через формування динамічних груп в умовах семестрово-блочно-залікової системи навчання»  (наказ Департаменту освіти та науки Дніпропетровської ОДА «Про проведення дослідно-експериментальної роботи на базі КЗО «СЗШ№37» ДМР» від 10.07.2015 р. № 495/0/212-15);
 • удосконалення системи управління навчально-методичною роботою щодо забезпечення наступності, перспективності, оптимальності освітнього процесу, самоосвіти вчителів, співпраці з дошкільними навчальними закладами мікрорайону та вищими навчальними закладами міста I-IV рівня акредитації;
 • формування в учнів уміння визначати життєві цінності, відповідальне ставлення до власного здоров’я та власних вчинків, вміння оцінювати ситуації ризику, ухвалювати відповідальні рішення й протистояти соціальному тиску;
 • удосконалення умов забезпечення життєвого і професійного самовизначення учнів, формування готовності до свідомого вибору та оволодіння майбутньою професією;
 • з метою професійної орієнтації учнів, сприяння усвідомленого вибору ними напрямку профільного навчання у старшій школі, забезпечення у 8-9 класах допрофільної підготовки за рахунок варіативної частини навчального плану;
 • підвищення ролі сім’ї у вихованні учнів та в розвитку у молодших школярів інтересу до читання;
 • формування в учнів психології успішності та свідомої громадськості, розвиток їх компетентностей, патріотизму, любові до рідного краю, мови, традицій українського народу;
 • формування життєвих навичок здорового способу життя, участь у міжнародних проектах «Школа проти СНІДу», «НОРЕ» та інших;
 • реалізацію та оптимізацію управління освітнього процесу за рахунок упровадження державно-громадських стосунків із батьківською громадськістю, підприємствами міста, депутатським корпусом, формування фінансового ресурсу, залучення на потребу розвитку закладу всіх не заборонених чинним законодавством коштів;
 • продовження   роботи   школи майбутнього першокласника.  

 

Відповідно до напрямків роботи колективу вдалося в цілому розв’язати наступні питання:

 • Створення школи нового типу – школи інтелектуального розвитку у відповідності до зміни статусу закладу;
 • Розбудова гімназії;
 • Впровадження Концепції  Нова  українська школа;
 • Формування оптимальної мережі класів, що відповідають сучасним потребам населення та зміцнення їх матеріальної бази;
 • Проведення серії семінарів, круглих столів тощо з метою надання консультаційної допомоги при опанування нових методів ІКТ та психологічної підтримки процесу впровадження інновацій;
 • Активізація роботи учнівського самоврядування гімназії, інтелектуального розвитку дітей та учнівської молоді;
 • Підвищення рівня академічної культури учнів, їх духовних цінностей та моральних засад, зокрема чере роботу шкільного театру.

Однак потребують уваги наступні напрямки:

 • Розширення меж співпраці з вищими навчальними закладами, особливо в частині роботи МАН, чим стимулювати інтерес учнів до позашкільної освіти;
 • На вимогу сьогодення поступово працювати над створенням школи повного дня;
 •   Подальше створення мультимедійної бібліотеки, опанування веб-технологій, дистанційного навчання, віртуального методичного кабінету.

 У 2019-2020 н.р.  проведено педагогічні ради: «Концепція нової української школи. Реформи у школі ІІІ ступеня. Форми організації навчання», «Концепція нової української школи. Освітні стратегії навчання компетентної особистості», «Про роботу закладу у період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (KOVID-19) та запровадження освітнього процесу з використанням технологій дистанційного навчання», «Формування духовно-моральних, громадянських та патріотичних рис особистості учня в умовах Нової української школи» .

Річний план роботи на 2019-2020 навчальний рік виконано.

 

Забезпечення обов’язкової освіти

У школі функціонує 31 навчальний, 2 комп’ютерні кабінети, лекційна зала, кабінет обслуговуючої праці, ресурсна кімната, медіатека, бібліотека з читальною залою,  2 спортивних зали, актова зала, зал хореографії, 3 кімнати ГПД, їдальня, кімната історичної пам’яті, Штаб національно-патріотичного виховання. Всі кабінети оснащено комп’ютерною технікою, 24 кабінети - плазмовими телевізорами або мультимедійними комплексами. В роботі закладу використовуються 2 мультимедійні комплекси, активатор інтерактивної поверхні. Заклад оснащено високошвидкісним інтернетом з WI-FIсередовищем.

 

Забезпеченність освітнього процесу

Навчально-виховний процес забезпечували 48 вчителів.

Якісний склад педагогів:

 • вища категорія – 22;
 • І кваліфікаційна категорія – 5;
 • ІІ кваліфікаційна категорія – 7;
 • Спеціаліст – 2;
 • 11 т.р. – 5;
 • 10 т.р. – 5.
 • Звання «Вчитель-методист» – 9;
 • Звання «Старший вчитель» – 9;
 • Звання «Відмінник освіти» - 3;

 

 

За стажем роботи

Стаж роботи

%

до 3-х років

15

від 3-х до 10 років

27

від 10 до 20 років

15

понад 20 років

43

 

 

 

 

 

За освітнім рівнем

Освітній рівень

кількість

%

повна вища

39

82

неповна вища

3

7

середня спеціальна

5

11

 

Аналіз мережі закладу

 

Навчальний рік

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

Контингент учнів

506

535

595

671

708

682

Кількість класів

18

19

21

23

24

23

Середня наповнюваність

28,1

28,2

28,3

29,2

29,5

29.7

 

Мережа початкової   школи у 2019-2020 навчальному   році складалася   з   10 класів, в    яких    навчалося    319     учнів.      Освітній процес забезпечують 10 вчителів початкових класів,  3 вихователя ГПД,  3 вчителя фізичної культури, 1 вчитель музичного мистецтва,  4 вчителя англійської мови, 3 вчителя інформатики. Математику учні вивчали за науково-педагогічним проектом «Росток». Організація матеріалу в цій програмі активізує пізнавальні процеси, особливо мислення. Стимуляцією розвитку мислення служить відпрацювання різних типів мислення і, особливо, розумових операцій: порівняння, пошук закономірностей, спостереження за змінами, класифікація, узагальнення. Програма «Росток» дає реальну багаторівневу основу не тільки для ефективного навчання дітей базовим навичкам математики, а й для комплексного, своєчасного розвитку особистості.

Протягом року діти початкової школи не тільки навчалися традиційно за шкільними партами, а й освоїли дистанційне навчання. З березня по червень учні початкових класів разом із своїми вчителями проходили навчальну програму дистанційно. Вчителями школи впроваджуються освітні технології, спрямовані на оволодіння здобувачами освіти ключовими компетентностями та наскрізними уміннями. Педагогічні працівники школи використовують інформаційно-комунікаційні технології в освітньому процесі, мають достатній розвиток комп’ютерної грамотності, навички впевненого користувача у використанні комп’ютерних технологій.  Упродовж двох навчальних років заклад працює за державним стандартом Нова українська школа. Впроваджується система формувального оцінювання учнів 1-2-х класів. Вивчені документи, проведені батьківські збори. Свідоцтва досягнень учнів оформляються згідно вимог. У зв’язку із тривалим карантином у цьому навчальному році Свідоцтва досягнень були оформлені разом з батьками.

Колектив початкової школи згідно з річним планом роботи взяв участь у традиційному у школі предметному тижні, до якого учні разом з учителями готувалися ґрунтовно і заздалегідь. Складений план проведення тижня, розроблено заходи, написано звіт по тижню. Тиждень початкової школи проведено на належному рівні.

      Учні початкових класів брали активну участь у позакласних заходах. Так класні колективи 2-Б класу (вчитель Харченко І.В.) протягом навчального року відвідували гурток «Орігамі», постійно працювала виставка робіт учнів. Учні 1-А та 1-Б класів (класні керівники Маклакова О.В. і Кирилова О.М.) відвідували гурток квілінгу. У кожному класі були проведені Новорічні свята, вистави, на які були запрошені батьки та вчителі закладу.

          З листопада по 12 березня у школі працювала «Школа майбутнього першокласника». Діти відвідували заняття з навчання грамоти, математики, англійської мови, музичного мистецтва, фізичної культури. Протягом року вчителі Куницька С.С. та Петриченко Л.Л. набрали три перші класи із загальною кількістю 79 учнів. Загалом до школи прийшло навчатися 81 першокласник, відкрито три перших класи.

В цьому навчальному році працювала група короткотривалого перебування з 12 вихованців, здобули освіту другого циклу за програмою «Впевнений старт». Під час карантину вихователь ГКП Спесивцева О.М. продовжила спілкування з вихованцями у дистанційному режимі.

Вчителі початкової школи в цьому році продовжили брати активну участь у методичній роботі. Спільно з вихователями ДНЗ № 280 підготували звіт своєї роботи з теми «Система відвідування вчителями старших груп, спостереження за діяльністю дітей на заняттях та поза ними; бесіди з дітьми та їх вихователем; створення «Школи майбутнього першокласника»; організація спільних концертів, спортивних змагань; ремонт і виготовлення іграшок дітьми тощо».

              Протягом навчального року вивчався рівень сформованості навичок читання та розуміння тексту в учнів початкових класів. Аналіз показує, що загалом рівень сформованості таких навичок задовільний, учні мають навички послідовно, логічно і повно висловлювати власну думку, встановлювати причинно-наслідкові зв’язки, використовувати інформацію в життєвих ситуаціях, або в ситуаціях, наближених до життя.

Результати моніторингу набутих навичок

 учнів 1-х класів за 2019 -2020 н.р.

Навчальний рік

К-сть учнів, що прийшли із ДНЗ № 280

На початок року

К-сть учнів,  що прийшли

із ДНЗ № 280

На кінець І семестру

К-сть учнів, що прийшли

із ДНЗ № 280

На кінець року

Не знають букви

Знають букви

Читають складами

Читають словами

Читають складами

Читають словами

Читають менше норми

Читають норму

Читають більше норми

2015-2016

23

4

-

10

9

22

13

9

22

7

9

6

2016-2017

26

4

10

8

4

26

12

10

26

4

11

11

2017-2018

36

11

13

7

5

36

23

8

36

2

18

16

2018-2019

36

5

13

14

4

36

27

6

36

1

27

8

2019-2020

38

9

21

7

1

38

27

11

38

Підсумок буде підведено у вересні 2020

 

Навчальный рік

К-сть учнів, що прийшли із ДНЗ № 280

На початок року

К-сть учнів,  що прийшли із ДНЗ № 280

На кінець І семестру

К-сть учнів,  що прийшли із ДНЗ № 280

На кінець року

Не знають цифри

Знають цифри

Виконують дії в межах 10 на достатньому та високому рівнях

Виконують дії в межах 20 на достатньому та високому рівнях

Виконують дії в межах 10 на достатньому та високому рівнях

Виконують дії в межах 20 на достатньому та високому рівнях

Виконують дії в межах 10 на достатньому та високому рівнях

Виконують дії в межах 20 на достатньому та високому рівнях

Виконують дії в межах 100 на достатньому та високому рівнях

2015-2016

23

4

19

15

10

22

16

10

22

17

11

10

2016-2017

26

3

23

18

9

26

24

14

26

24

22

12

2017-2018

36

-

36

15

3

36

27

6

36

21

29

13

2018-2019

36

0

21

15

0

36

28

6

36

20

12

4

2019-2020

38

0

38

10

8

38

32

6

38

Підсумок буде підведено у вересні 2020

 

 

Навчальний рік

К-сть учнів, із ДНЗ № 280

Розвиток мовлення

на початок року

К-сть учнів, із ДНЗ № 280

Розвиток мовлення

на кінець І семестру

К-сть учнів,

із ДНЗ № 280

Розвиток мовлення

на кінець ІІ семестру

н

с

д

в

н

с

д

в

н

с

д

в

2015-2016

23

1

5

8

9

22

-

6

7

9

22

-

6

8

8

2016-2017

26

2

2

14

8

26

2

2

14

8

26

2

2

10

12

2017-2018

36

10

15

9

2

36

9

11

11

5

36

3

12

11

10

2018-2019

36

4

15

16

1

36

4

9

19

4

36

2

7

22

5

2019-2020

38

5

13

17

3

38

3

10

19

6

38

Підсумок буде підведено у вересні 2020

 

Навчальний рік

К-сть учнів із ДНЗ № 280

Розвиток мілкої моторики

на початок року

К-сть учнів із ДНЗ

№ 280

Розвиток мілкої моторики

на кінець І семестру

К-сть учнівіз ДНЗ № 280

Розвиток мілкої моторики

на кінець ІІ семестру

н

с

д

в

н

с

д

в

н

с

д

в

2015-2016

23

1

6

8

8

22

-

6

7

9

22

-

4

12

6

2016-2017

26

3

4

14

5

26

2

5

13

6

26

2

4

12

8

2017-2018

36

20

11

3

2

36

12

16

6

2

36

5

12

13

6

2018-2019

36

4

19

12

1

36

4

7

23

2

36

3

5

24

4

2019-2020

38

6

17

12

3

38

3

9

19

7

38

Підсумок буде підведено у вересні 2020

 

 

Результативність освітнього процесу

У школі навчалося 681 учнів у 23-х класах. 54 учнів  закінчили навчальний рік із високим рівнем знань (11 %), достатнім – 257 учнів (51%), 224 учнів - з середнім рівнем знань (43%), з початковим рівнем – 2 учні (1%).

У порівнянні з минулими роками рівень якості навчання складає:

 

Якість по роках

 

 

Якщо проаналізувати якість навчання по класах, то найвищий рівень якості навчання має 3-Б і 4-Б класи (83%), на ІІ місці – 3-А клас (81 %), на ІІІ місці – 5-МІ і 6-М класи (79%).

У школі значна увага приділяється профільній освіті.

Так, у минулому навчальному році за результатми педагогічного та психологічного моніторингів, опитування батьків та учнів для 10-11 класів було обрано навчання за профілем математичним.

 

 

У школі значна увага приділяється профільній освіті.

Так, у минулому навчальному році за результатми педагогічного та психологічного моніторингів, опитування батьків та учнів для 10 класу було обрано навчання за інформаційним профілем.

Моніторингдопрофільногонавчання в школі

З'ясували освітні запити учнів (анкетування), які закінчують 7 клас.

Маємо такі результати:

Виявили бажання глибше вивчати такі предмети

учні 7-А клас:

 • українську мову – 15%
 • математику  – 35%
 • англійську мову – 25%
 • інше – 35%

Тому взяли наступні напрями:

 • Природничо-математичний
 • Філологічний;

учні 7-Б клас:

 • математику – 25%
 • англійську мову – 30%
 • біологія – 15%
 • історія – 15%
 • українську мову – 13%
 • інше – 7%

Тому взяли наступні напрями:

 • природничо-математичний
 • історико-філологічний

Нормативно-правові документи дали змогу запровадити у поглиблене вивчення предметів інженерно-технічного напрямку, зокрема комп’ютерної графіки, креслення.

Другий (основний) етап (для восьмикласників) включає: навчання способів вибору профілю; організацію психолого-педагогічної діагностики щодо нахилу до того чи іншого напряму освітньої діяльності в умовах профільного навчання; виявлення основних проблем у виборі профілю навчання.

Третій (завершальний) етап  (для дев'ятикласників) передбачає: виявлення відповідності між можливостями школяра і вимогами профілю навчання, який обирається; оцінку і самооцінку готовності школяра до ухвалення рішення про вибір профілю навчання в старшій школі; співвіднесення аргументів "за і проти" зробленого  вибору  профілю  навчання за участі самого учня, його батьків і вчителів.

Звiт

з діагностики 9-х класів на тему: «Профiльна орієнтація»

У анкетуваннi взяло участь 30 учнiв (з числа учнів, які вирішили продовжити навчання у школі).

Є 5 направлень професій:

 1. Людина-людина- робота з людьми.
 2. Людина-природа- робота з рослинами, тваринами.
 3. Людина-техніка- робота з технікою, можливо з її ремонтом.
 4. Людина- знакова система- робота з компьюторами, планами, перекладами.
 5. Людина-творчість- робота творча.

Вiдповiдi:

3 - людина- творчість.

7- людина- людина.

18- людина- знакова система.                                                     

16 -людина- техніка.

6 - ще не знають, i тому в них є вибiр професій.

Висновки:

У розрізі предметів:

24 - обрали інформатику;

15 - подобаються і природничо– математичнiiгуманiтарнi науки;

6- не визначились.

Експериментальна робота закладу

            Щороку ми спостерігаємо результативність реалізації експериментальної роботи за науково-педагогічним проектом «Росток». Всі вчителі середньої ланки констатують, що учні, які навчаються за цією программою, мають гарні, включаючи й енциклопедичні знання, більше цікавляться навколишнім світом, мають краще логічне, варіативне, творче мислення. Більшість призерів олімпіад різних рівнів, різноманітних інтелектуальних конкурсів – це саме учні, які навчаються за розвиваючою програмою «Росток». Протягом 15 років школа працює за науково-педагогічним проектом «Росток», що підтверджено наказом управління освіти і науки від 03.01.2002р. №6 «Про надання статусу експериментального навчального закладу середній загальноосвітній школі №37 м. Дніпропетровська», наказом Дніпропетровської обласної державної адміністрації від 19.03.2007р. № 214 «Про внесення змін до наказу №6 від 03.01.2003р. щодо надання статусу експериментального навчального закладу середній загальноосвітній         школі №37 м. Дніпропетровська». Відповідно до наказу  головного управління освіти і науки від 26.03.2008р. №270 «Про надання статусу експериментального навчального закладу середній загальноосвітній школі №37 м. Дніпропетровська» (копії наказів додаються) школа в період з 2008 по 2013 рік працювала за темою «Апробація і впровадження нового змісту методів і сучасних технологій в межах науково-педагогічного проекту «Росток» при викладанні математики в 1-12 класах». З 2014 року школа працює за темою «Апробація і впровадження нового змісту, методів і педагогічних технологій програми розвитку дітей за науково-педагогічним проектом  «Росток» при викладанні предметів природничо-математичного циклу у 1-9 класах» (наказ Департаменту освіти та науки Дніпропетровської ОДА від 28.04.2014 №256/0/212-14)».

Роботу в межах науково-педагогічного проекту «Росток» забезпечують 22 вчителя, що складає 49% педагогічного колективу, з них - 15 вчителів вищої категорії, 3 - «учителі-методисти», 3 – мають звання «старший учитель».

Завданням цього періоду були:

 • вибір теми експерименту;
 • визначення об’єкту, предмету, теми, завдань експерименту;
 • апробація концепції програми розвитку дітей «Росток»;
 • апробація навчального плану та програм окремих навчальних предметів;
 • апробація існуючих та розробка нових педагогічних технологій, які відповідають принципам та змісту програми;
 • формування творчого колективу вчителів.

Проектом  охоплено учнів 1-9 класів.

За результатами психологічного тестування в навчальних класах «Росток», виявилися вище, ніж у класах, що працюють по традиційних методиках, такі показники:

 • мотивація навчальної діяльності              –        у 4-6 разів;
 • розвиток обчислювальних навичок                   –       у 1,5 – 1,7 разу;
 • розвиток уяви                                                     –        у 1,5 – 1,7 разу;
 • розвиток пам’яті                                       –        у1,5 – 2 рази;
 •  рівень самостійності при постановці цілей і

      вирішенні навчальних завдань                     –       у 2,7 – 4 рази;

 • орієнтація на спільну діяльність, співробітництво – у 3 – 5 рази.

В тестуванні брали  участь 128 учнів школи (5-9 класи).

 

 

                                                                

Навчання дітей за розвиваючою програмою створило умови для розвитку наукової думки учнів. Наказом по школі від 07.04.2008 року №19 «Про підсумки проведення конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт», запроваджений, як обов’язковий вид навчальної діяльності, курсовий проект з базових дисциплін для учнів 9-х класів, який передбачає не тільки створення проекту, електронної презентації до нього, а й публічного захисту на щорічній шкільній учнівській науково-практичній конференції. У зв’язку з цим педагогічний колектив активно працює над розробкою тематики та навчального матеріалу до виконання проектних робіт з урахуванням індивідуальних здібностей учнів, кожен учитель школи володіє проектною методикою, інформаційно-комунікативними технологіями і задіяний в роботі над проектом.

15 квітня 2008 року було засновано шкільне наукове товариство «Дума». За 11 років діяльності учнями 9-х класів розроблено майже 500 курсових проектів, які успішно захищено під час щорічної роботи шкільної науково-практичної конференції. Переважну кількість успішних проектів створюють саме учні, які навчаються за науково-педагогічним проектом «Росток».

Традиційно в квітні учні 9-х класів захистили проектні роботи шкільного осередку МАН: 4 з фізики, 5 з біології, 1 з української мови, 5 з української літератури; 5 із зарубіжної літератури, 3 з англійської мови; 5 з інформатики, 12 з історії, 1 з хімії, 3 з психології.

У 2018 - 2019 н.р. підведено підсумки ІІ етапу дослідно-експериментальної роботи за темою «Створення інноваційної моделі навчального закладу через формування динамічних груп в умовах семестрово-блочно-залікової системи навчання» (Наказ Департаменту освіти та науки Дніпропетровської державної адміністрації «Про проведення дослідно-експерементальної роботи на базі комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа №37 Дніпропетровської міської ради» від 10.07.2015р. № 495/0/212-15).

На ІV - узагальнюючому етапі  (вересень 2018 р. – серпень 2019 р.) виконано:

 1. Здійснення підсумкового етапу діагностики системи роботи в динамічних групах та моделі її реалізації в освітньому закладі.
 2. Аналіз отриманих результатів дослідно-експериментальної роботи з метою визначення змін, які відбулися порівняно зі станом на початок експерименту.
 3. Узагальнення результатів упровадження інноваційної моделі навчального закладу через формування динамічних груп в умовах семестрово-блочно-залікової системи навчання.
 4. Розроблення висновків та рекомендацій за підсумками експерименту.
 5. Підведення підсумків дослідно-експериментальної роботи.

 

Методична робота школи

2019-2020 н.р.

У 2019-2020 навчальному році педагогічний колектив КЗО «Дніпровська гімназія» ДМР працював над науково-методичною проблемою «Виявлення здібностей кожного учня, виховання громадянина України – всебічно розвиненої, духовно багатої, конкурентоздатної, компетентної особистості, фізично й соціально розвиненої, налаштованої на здоровий спосіб життя». 

Вчителі брали участь у міських, обласних, всеукраїнських та міжнародних семінарах, вебінарах, тренінгах, конференціях, онлайн-курсах.

 14 вчителів пройшли курси підвищення кваліфікації на базі Дніпровської академії неперервної освіти.

7 вчителів атестувалися: Нізельник Н.П. та Харченко І.В. підтвердили вищу категорію та звання учитель-методист; Петриченко Л.Л. підтвердила вищу категорію та звання старший учитель; Мартинець О.С. підтвердила вищу категорію та їй було встановлено звання старший учитель; Корж Н.І. підвищила категорію з І на вищу; Гейко Д.А. підвищив категорію з ІІ на І; Вдовіна В.В. підвищила категорію зі «спеціаліста» на ІІ.

Вчитель Біології Мартинець О.С. взяла участь у конкурсах «Кращий STEM-урок» та «Сучасний урок».

Вчитель хімії Жмихова Г.В. надрукувала розробку уроку на сайті «Шкільне життя».

У зв’язку із карантином, запровадженим внаслідок пандемії  COVID-19, гімназія перейшла на дистанційне навчання на платформі Google Classroom. Усі вчителі гімназії оволоділи навичками ведення уроків у режимі онлайн. Для проведення онлайн конференцій використовували платформу Zoom.

Протягом навчального року педагогічний колектив гімназії впроваджував моніторингові дослідження якості освіти для вивчення її стану, реалізації функції оцінювання, прогнозування, корекції та підвищення якості знань учнів.

З метою підвищення інтересу учнів до предметів були проведені предметні тижні естетичного і фізичного виховання, зарубіжної літератури і історії, природничих наук,  математики, української та англійської мови, початкової школи. В рамках цих тижнів було проведено багато цікавих відкритих уроків, позакласних заходів, виставок, змагань.

 В 2019-2020 н.р. учні нашої гімназії брали  участь в інтелектуальних конкурсах і олімпіадах. Треба відмітити, що в цьому навчальному році   зменшилась кількість учнів-переможців районних олімпіад. І немає жодного переможця   олімпіад міського рівня.

   Переможцями районних олімпіад стали 13 учнів:

 1. Єріс Анастасія (11 кл.) : біологія – ІІ м.; географія – ІІІ м.; фізика – ІІІ м.; математика – ІІІ м.
 2. Скорик Владислав (11 кл.) : фізика – І м.; інформатика – І м.; інформаційні технології – ІІІ м.; географія – ІІІ м.
 3. Тімошин Ігор (11  кл.) : історія – ІІІ м.
 4. Раєв Кирило (10 кл.) : біологія – ІІІ м.
 5. Порубова Світлана (10 кл.) : хімія – ІІІ м.
 6. Скорик Єлизавета (9-А кл.) –  історія – ІІ м.; укр. мова – ІІІ м.; біологія – ІІІ м.; математика – ІІІ м.
 7. Шрамко Анастасія (9-А кл.) : історія – ІІІ м.
 8. Громик Іван (8-Б кл.) : математика – ІІ м.; фізика – ІІ м.
 9. Лисяк Ярослав (7-А) : математика – ІІІ м.; фізика – ІІІ м.
 10. Порубов Юрій (7-Б) : фізика – ІІ м.; хімія – ІІ м.; математика – ІІ м.
 11. Борисова Олександра (7-А кл.) : біологія – ІІІ м.
 12. Васильченко Валерія (7-А кл.) : біологія – ІІІ м.
 13. Ляшенко Єлизавета (7-Б кл.) : хімія – І м.

Аналіз перемог в районних, міських та обласних олімпіадах учнів нашої гімназії за останні п’ять років:

 

 

 

Протягом навчального року  255  учня нашої гімназії  взяли участь у 7 всеукраїнських та міжнародних конкурсах. Із них 81 стали переможцями.

   Кількість конкурсантів і переможців у кожному конкурсі така:

 • «Колосок осінній» - 43 учасника, 35 переможців;
 • «Бобер» - 40 учасників, 31 переможець;
 • «Кенгуру», ІІ етап – 71 учасників; так як конкурс проводився в режимі онлайн під час карантину, переможців поки що не визначено;
 •  «Патріот» - 11 учасників; переможців поки що не визначено;
 •  «Соняшник» - 18 учасників; переможців поки що не визначено;
 • «Гринвіч» - 52 учасника, 7 переможців;
 • «Геліантус» - 20 учасників; 3 переможця.

На діаграмах наведені результати конкурсів за три останні навчальні роки. Синім кольором відмічена кількість учасників конкурсу, а червоним – кількість переможців.

«Колосок осінній»

 

 

«Бобер»

      

 

«Кенгуру», ІІ етап

 

 

«Гринвіч»

 

 

«Соняшник»

 

 

«Патріот»

 

«Геліантус»

 

 

Під час карантину на платформі «На Урок» були проведені всеукраїнські онлайн олімпіади, у яких учні нашої гімназії взяли участь:

 • олімпіада з математики: 87 учасників, 60 переможців;
 • олімпіада з української мови: 62 учасника; 16 переможців.

Під керівництвом  вчителя біології Мартинець О.С. учні взяли участь у міському етапі всеукраїнського конкурсу дитячого малюнку «Зоологічна галерея» і отримали наступні місця:

 • Облог Анна ( 8-Б)– І м.;
 • Мартинець Іван  ( 7-Б) – ІІ м.;
 • Борисова Олександра  ( 7-А) – ІІІ м.;
 • Радченко Марія  (5-МІ )– ІІІ м.;
 • П’ятова Софія (5-МІ) – ІІІ м.;
 • Степанова Марія (5-М) – ІІІ м.

Традиційно  учні 9-х класів готували  проектні роботи шкільного осередку МАН з математики, біології, фізики, української мови та  літератури, географії,  інформатики,  хімії, правознавства, історії, фізичної культури, психології. Але, у зв’язку із карантином, роботи не захищались.

Виховна  робота закладу

Основною метою виховної роботи в гімназії є виховання особистості учня, формування у дітей та учнівської молоді високої патріотичної свідомості, почуття вірності,  любові  до  Батьківщини,  турботи  про  благо  свого  народу, готовності до

виконання   громадянського  і   конституційного  обов’язку  із  захисту  національних

інтересів, цілісності, незалежності України, сприяння становленню її як правової, демократичної, соціальної держави, набуття ним соціального досвіду, успадкування духовних надбань українського народу, формування в нього наукового світогляду, розвиненої   духовності,   моральної,   естетичної,   правової,   екологічної   культури,

прищеплення комплексу загальнолюдських, патріотично-національних і професійних норм, правил, цінностей та ідеалів поведінки.

Очікуваний  результат  –  формування  цілісної  особистості,  яка  має  активну

творчу і соціальну позицію, високі моральні якості, які постійно вдосконалює, уміє керувати своїм здоров`ям, прагне до знань і має певний достатній життєвий досвід, тобто готова до суспільного життя.

У 2019 – 2020 н.р. в гімназії пройшло багато заходів з  виховної  роботи.

Так, навчальний рік розпочався заходом «Посвята в гімназисти», в якому приймали    участь    учні    1, 4, 5, 9, 10, 11  класів,   а   також    першим   загальним

уроком за темою «Здоров’я природи – здоров’я людини» (для учнів 1-4 класів), «Ми жителі планети Земля. Ми – рівні» (для учнів 5-9 класів), «Власний шлях до самореалізації або як стати особистістю» (для учнів 10-11 класів).

На  початку  року в  гімназії  було  обрано  учнівське  самоврядування. Шляхом

таємного голосування був обраний президент учнівського самоврядування гімназії - Сіренко Антон, учень 11 класу. З урахуванням особистих інтересів між учнями було розподілено  громадські  доручення.

У    вересні    учні    гімназії   приймали    участь   у    шкільних   та   міських      заходах  з  нагоди  відзначення  Дня  міста  та  в  оздоровчому  заході  Challenge  Fest.

З нагоди відзначення Дня фізичної культури і спорту, в навчальному закладі було проведено спортивно-масові заходи та змагання серед учнів гімназії в рамках Олімпійського тижня: легкоатлетичні змагання, змагання з футболу та Олімпійські уроки.

З нагоди відзначення Міжнародного дня миру, в  гімназії  було проведено наступні заходи:

- виховні години за темами: «Хай буде мир на всій землі», «Мир на землі – радість у родині», «Діти проти війни»;

- виставки малюнків за темами: «Хай буде мир», «Мир крокує по планеті», «Наш дім – планета Земля»;

- конкурс малюнків на асфальті: «Малюю мир»;

- флешмоб «Ланцюжок миру» за участю учнів початкових класів.

В рамках місячника «Увага! Діти на дорозі!» проведено:

 • виступ для учнів початкових класів шкільної команди  ЮІР; 
 • бесіди-інструктажі «Увага! Діти на дорозі»;
 • бесіди «Мій шлях до гімназії»;
 • перегляд відеоматеріалів;
 • виставка літератури з безпеки дорожнього руху ;
 • зустріч з працівниками поліції;
 • тематичні  класні   години  «Знання   дорожнього   руху –  безпека   вашого

життя»;

 • конкурси малюнків, плакатів, стіннівок;
 • проведення моніторингу обізнаності учнів (тести, анкетування).

В жовтні учні гімназії взяли участь у Всеукраїнькій  акції «Уроки доброти»,  творчою   групою   учнів  9 – 11  класів було підготовлено свято, присвячене Дню Вчителя.  

Було організовано та проведено заходи, присвячені Дню захисника України та Дню українського козацтва:

- квест «Подорож традиціями України» (для учнів 1-4 класів);

- квест «Козацкі розваги» (для учнів 5-7 класів);

- квест «Україна онлайн» (для учнів 8-11 класів).

В   рамках   тижня  попередження   насильства  у  сім’ї  було проведено наступні

заходи:

-  виховні години з теми «Не допустимо фізичне та психологічне насильство»;

-  випуск та розміщення стінних газет, присвячених профілактиці, виявленню та запобіганню насильства в сім’ї;

-  анкетування учнів, щодо виявлення наявності проблеми в сім’ях.;

-  брифінг з психологом;

-  засідання   учнівського   самоврядування  з    консультативно-профілактичною

метою попередження насильства в сім'ї.

З метою формування громадянської позиції серед підростаючого покоління, поваги до старшого покоління, надання їм посильної допомоги, в гімназії організовано   та   проведено  заходи,  приурочені 73-й  річниці  завершення  Другої  світової

війни:

- тематичні   книжкові   виставки,   присвячені  73-й  річниці закінчення Другої

світової війни;

-    уроки мужності із запрошенням ветеранів Другої світової війни;

-    написання  творчих робіт, конкурс  віршів, дитячих  малюнків: «Мужність  і

відвага крізь покоління»;

-    урок-обговорення "Українці у Другій світовій війні. Життя і долі".

До вшанування 77-ої річниці трагедії Бабиного яру в гімназії організовано та проведено:

- учнівську конференцію на базі 11 класу;

- наукову та літературну довідку (бібліотекар);

- перегляд документальних відео (вчителі історії). 

          Також учні гімназії привітали подарунками  ветеранів мікрорайону.

          Проведено  мітинг,  присвячений   Голодомору  1932-1933 р.р.,   учні  гімназії   

висвітлили цю тему у шкільному агентстві новин статтями та фоторепортажами.

У   листопаді  відбувся   шкільний  флешмоб  «Світ  у  темряві»,   присвячений

Всесвітньому    дню    доброти    та   Міжнародному   дню    сліпих,   та    проведено

розважальний захід, присвячений Дню домашніх тварин.

Команда   учнів   9-10   класів   взяла   участь  у  районному конкурсі “Формула

успіху”.  Учні  4-Б    класу     взяли     участь     у     районному     етапі     міського   конкурсу “Півгодинки на цікавинки”, в якому посіли 2 місце.

         В рамках тижня профілактики скоєння правопорушень було проведено заходи:

- виховні  години  за  темами:  «Живи  за  правилами», «Наші  обов’язки», (для

учнів 1-4 класів), «Немає прав без обов’язків» (для учнів 5-7 класів), «Вчинок, відповідальність, наслідки», «Відповідальність неповнолітніх» (для учнів 8-11 класів);

         - година спілкування на тему «Вчинок, відповідальність, наслідки» для учнів 9-х класів (вчитель правознавства);

         - виставка-конкурс  листівок  «Що  було  б,  якби  людина   робила  все,  що   їй

заманеться»;

         - відкритий дебатний батл «Ця палата вважає, що малолітніх злочинців  необхідно карати так само, як і  дорослих» (вчителі історії та правознавства).

Організовано   та   проведено   заходи   з   нагоди   відзначення   Дня  Гідності і

Свободи:

         - єдиний урок пам’яті «Тернистий шлях до свободи»;

          - довідкова виставка літератури;

         - мітинг;

         - інформаційні години на тему «Революція Гідності. Як це відбувалося»;

         - перегляд документальних фільмів про події Революції Гідності.

В грудні в гімназії проводились заходи до Міжнародного Дня інвалідів. Учні взяли активну участь у благодійній акції «Діти – дітям.

День   Збройних  сил  України  колектив  учнів  та  вчителів  святкував  під час

проведення традиційного спортивно-художнього заходу «Нумо, хлопці!» між учнями 10-11 класів.

         До   Міжнародного   Дня   прав   людини  для  учнів 5-11 класів було проведено

 інформаційну хвилинку щодо Загальної декларації з прав людини.

         Представники   учнівського   самоврядування   до   Дня    Святого  Миколая організували привітання для учнів 1-9 класів.

Учениця 11 класу Семенова А. взяла участь у міському турі літературно-мистецького свята «Собори наших душ» та стала переможцем в номінації «Поезія».

У січні було проведено виховні заходи, присвячені Дню Соборності України, Міжнародному Дню пам’яті жертв Голокосту та бою під Крутами.

Учні   5-МІ   класу  взяли    участь   у  відбірковому   етапі   міського   конкурсу 

«Відкрий  для себе Україну», в якому посіли 3 місце.

У   лютому   було   проведено   виховні заходи, присвячені вшануванню пам’яті

Героїв Небесної Сотні.

З метою формування почуття патріотизму, поваги до історії держави, а також розвитку інтересу учнів до подій минулих років, які вплинули на основні процеси державотворення,   учні  11  класу  відвідали   театральний   урок-хроніку   «Обірвані

струни майбутнього нації» на базі Ліцею митно-податкової справи.

Учні гімназії взяли участь у районному відбірковому турі міського конкурсу на кращого виконавця творів Т.Г.Шевченка та української поезії «О, слово рідне, хто без  тебе  я?»,  в  якому учень 11 класу Сіренко А. посів 2 місце, а  учень  6-МІ  класу

Задорожній І. – 3 місце.

Традиційно відбувся конкурс «ТV-шоу» між учнями 7-х класів (переможцями стали учні 7-А класу).

У березні було проведено конкурс «Нумо, дівчата!» та святковий концерт до Дня 8 березня.

Учень    5-М    класу   Чорноморець   А.   взяв   участь   у   міському   заочному

фотоконкурсі «Моя Україна» і посів 2 місце.

Виховання громадянина - патріота України, утвердження любові до батьківщини, духовності, моральності, шанобливого ставлення до національних надбань українського народу, наслідування найкращих прикладів мужності борців за свободу та незалежність України як з історичного минулого, так і захисників, які сьогодні відстоюють суверенітет та територіальну цілісність держави у боротьбі із зовнішньою агресією – пріоритетний напрямок виховної роботи. Наш спільний шкільний проект   дає   можливість   кожному   долучитися   до   загальної   доброї  справи   під

керівництвом рою «Гайдамаки».

З метою національно-патріотичного виховання було заплановано та виконано наступні заходи:

- відзначення 73-ої річниці завершення Другої світової війни, звільнення міста Дніпра;

- вшанування трагедії Бабиного Яру,

- вшанування пам’яті жертв Голодоморів,

- відзначення Дня Захисника України, Дня Гідності та Свободи, пам’яті Героїв Небесної Сотні, Дня Збройних сил України, Дня волонтера;

- вшанування пам’яті Героїв Небесної Сотні,

- вшанування світлої пам’яті загиблих учасників АТО.

Вищевказані заходи відбулися завдяки організації та проведенню тематичних єдиних уроків, круглих столів, дискусійних клубів, зустрічей із запрошеними гостями, підготовці інформаційних стендів, проведенню шкільних заходів та конкурсів, спільному переглядові документальних та художніх фільмів із максимальним залученням учнів різної вікової категорії, відвідуванню культурних закладів міста.

Команда учнів 10-го класу готувалася до участі у першому етапі Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»).

Організація   родинно-сімейного  виховання  є  пріоритетною   метою  системи

виховання    в   нашій  гімназії.  Батьки    учнів   беруть   активну   участь   у   роботі

батьківських  конференцій,  загальношкільних   та  класних   батьківських  комітетів,

ради   з   профілактики  правопорушень.  

З   метою  родинно-сімейного  виховання  в гімназії проводиться:

- батьківські збори (1 раз на чверть);

- індивідуальні бесіди з батьками з питань виховання, успішності, поведінки учнів та ін.;

- анкетування   учнів   та   батьків   щодо   спілкування   у   родині,  дотримання

родинних традицій, анкетування учнів щодо залежності від гаджетів;

- надання рекомендації батькам щодо методів виховання у сім’ї;

-  обстеження умов життя дітей, які перебувають під опікою та виховуються у прийомних сім`ях (7 дітей).

Ціннісне ставлення до природи формується у процесі екологічного виховання і виявляється  у таких ознаках: усвідомленні функцій природи в житті людини та її самоцінності;  почутті  особистої  причетності  до  збереження  природних  багатств,

відповідальності за них; здатності особистості гармонійно співіснувати з природою; поводитися компетентно, екологічно безпечно; критичній оцінці споживацько-утилітарного   ставлення   до   природи,   яке   призводить   до  порушення природної

рівноваги, появи екологічної кризи; вмінні протистояти проявам такого ставлення доступними способами; активній участі у практичних природоохоронних заходах.

З    метою    екологічного,    туристсько-краєзнавчого    виховання    в    гімназії

проводиться:

- сезонна участь у щотижневому прибиранні закріпленої території;

- участь учнів у Всеукраїнській екологічній акції "Первоцвіт";

- участь учнів у Всеукраїнській акції "Збережи Україну чистою";

     - робота по озелененню гімназії та шкільного подвір’я;

- участь у тижні чистоти «Чисте подвір’я».

Одним із основних розділів стоїть превентивне та індивідуальне виховання. У гімназії      створено      банк      даних      на     дітей-сиріт,     дітей,       позбавлених батьківського піклування,   дітей  із багатодітних  та малозабезпечених сімей,  дітей, які постраждали від аварії на ЧАЕС, дітей-інвалідів, дітей, батьки яких є учасниками АТО   або   загинули   під   час   участі   в   АТО. Цей   список постійно коригується. Учні   вказаних   категорій   забезпечені   пільговим   харчуванням,  влітку   охоплені оздоровленням в шкільному та міських таборах відпочинку.

З   метою  профілактики  дитячого  травматизму,  основним  напрямком якого є

формування навичок безпечної поведінки, збереження та зміцнення здоров’я учнів, проводяться  виховні класні години. Установлені   єдині   виховні  години  з   єдиною

тематикою з питань ТБ з 1 по 11 клас. Проводяться:

- місячник "Увага! Діти на дорозі";

- тижні безпеки дорожнього руху;

- тижні знань з основ безпеки життєдіяльності учнів.

 В     цілому    заплановані    заходи     виконано,    виховна     робота     ведеться

цілеспрямовано та систематично.

 

Наші досягнення

Результати участі учнів нашої гімназії у довгострокових програмах міста

Назва конкурсу (змагань)

2015-

2016

н.р.

2016-

2017

н.р.

2017-

2018

н.р.

2018-

2019

н.р.

2019-

2020

н.р.

«Відкрий для себе Україну»

участь

участь

участь

участь

3 м. - район

Конкурс

 патріотичної пісні

участь

-

-

-

-

"Собори наших душ"

1 м.- район

1переможець -місто

Переможці - 4

3 переможця

участь

Переможець (місто)

Інтелектуальні

баталії

участь

участь

участь

участь

-

«Півгодинки на цікавинки»

3 м. район

участь

участь

участь

2 м. район

 

«Формула

успіху»

участь

участь

участь

участь

участь

«Зоряне коло»

2 м.

3 м.

3 м.

2 м.  

1м.-1

2м. - 2

3м. -2 - район,

1м. -1,

2м. -1,

3м. -1 - місто

1 м.

3 м.

3 м.

2 м.

район,

участь у міському етапі 

 

2м.

2м.

2м.

2м.

3м.

район

не проводився

«І твоя, Кобзарю, слава не помре…»

2 переможця -район

2м.

1м.

2м.

3м.

не проводився

«Крок у майбутнє»

два 1-х місця - -район

2 переможця  - місто

1м. -район,

2м. – місто

-

-

-

Конкурс «ЮІДР»

2 місце - район

1м. - район,

3м. - місто

не проводився

не проводився

не проводився

“Джура”

3 місце

4м. -район,

27 м. - місто

участь

участь

не проводився

“За газетними рядками”

-

-

-

-

-

«Максима»

-

1 м. - район,

лауреати міського фестивалю

Як переможці минулого року, не приймали участь.

3 м.-

 район

не проводився

"Ми проти

насильства"

1 м.-район

1переможець -місто

3 переможця в районі

участь

участь

 

«Місто

майстрів»

чотири 1-х місця- район

два 1 м. -місто

два 2 м. -місто

-

участь

-

-

«Книга дарує

натхнення»

1 м.-район

1 м. - місто

3 м. - область

-

-

-

-

Міський тур  обласного конкурсу малюнків та плакатів серед учнівської

молоді до Дня пам’яті жертв Голодомору

 

участь

участь

участь

участь

Фестиваль-огляд  команд юних інструкторів цивільного захисту в рамках міського пілотного проекту «Знай. Умій. Живи»

 

Отрималипочеснезвання «Лауреати конкурсу» та пам’ятнустатуетку

-

-

-

Міський  просвітницький фестиваль-конкурс  «Ми проти насильства і жорстокості»

 

Переможці - 4

участь

участь

участь

Міський конкурс «Мої враження відвідування музею АТО»

 

2м. – місто

3 м. - місто

участь

участь

участь

 

Соціальний захист, охорона здоров'я

      Використання під час освітнього процесу здоров'язберігаючих технологій створює безпечні   умови   для  перебування,  навчання  й  праці.  Головною  метою використан-ня здоров'язберігаючих    технологій   навчання   і   виховання  учнів у закладі є зміцнен-ня їх здоров'я  за   роки   навчання   в  гімназії,  створення   сприятливих   умов  для реабілітації хронічних захворювань дітей,  створення  комфортних умов навчання дітей-інвалідів.

Ці технології реалізуються через:

 • впровадження в навчально-виховний процес ідей і методів науково-педагогічного проекту «Росток»;
 • включення відповідних тем до предметів загально-навчального циклу;
 • викладання «Основи здоров’я» на основі ООЖН;
 • організацію   факультативного   навчання   за    програмами   курсів   «Діалог»,

«Школа проти СНІДу», «НОРе», «Рівний - рівному», «Молодь за здоров’я», «Міцне здоров’я – щасливе життя», «Ваше здоров’я – у Ваших руках»;

 • диспансеризацію учнів;
 • "Дні здоров'я" та туристичні походи;
 • шкільні спортивні свята;
 • бесіди про здоров'я з учнями;
 • бесіди про здоров'я з батьками;
 • ведення листків здоров'я та стіннівок на оздоровчу тематику;
 • проведення рухливих ігор та фізкультхвилинок на уроках та  перервах;
 • поліпшення вентиляції у навчальних кабінетах;
 • проведення щотижневих занять ЛФК.

 Систематично проводиться моніторинг стану здоров’я учнів за результатами щорічного медичного обстеження учнів.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Організація гарячого харчування

ОРГАНІЗАЦІЯ

ГАРЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ

2013-2014

2014- 2015

2015-

2016

2016-

2017

2017-

2018

2018-

2019

2019-

2020

 Учні  1-11 класів

93 %

93%

95%

93%

94%

96%

94%

 

Значна увага приділялася і приділяється встановленню, збереженню, розвитку взаємозв'язку закладу і учнівських сімей.

          Класними керівниками та психологічною службою гімназії проаналізований соціальний статус сімей навчального закладу, складені соціальні паспорти класів, виявлені діти пільгових категорій.

 

Соціальний паспорт

 

 

 

 

 

 

У   закладі   використовуються   психолого-педагогічні   підходи  до  освітнього процесу, за яких діти починають розуміти наслідки своїх вчинків і конструктивно змінюють свою поведінку .

 

У   гуртках  приймають  участь  багато  учнів  гімназії, у  тому  числі  й майже

всі  діти пільгових категорій. Це  пов′язано  із різноманітністю  гуртків   і  секцій   в

закладі.

У 2019-2020 н.р. травматизму під час освітнього процесу не зафіксовано. У 2020-2021    н.р.   необхідно    спланувати     та    спрямувати     роботу    учнівського

самоврядування   по   залученню  більшої   кількості   дітей  до  участі в учнівському

самоврядуванні та організації колективних творчих справ.

Фінансово-господарська діяльність

Постійна увага приділяється зміцненню матеріально-технічної бази.

Освтній процес у 1-х класах забезпечено відповідно до вимог Нової української школи навчально-методичним та дидактичним  приладдям, новими меблями, комп’ютерною технікою.  

Відповідно до замовлення щодо потреб закладу на суму 170,500 тис.грн.  (з розрахунку 250 грн. на учня) продовжується  отримання дидактичних матеріалів, дезинфікуючих, миючих засобів, господарчого  інвентарю, друкованих матеріалів, канцелярських товарів,  спортивного обладнання, медичного обладнання, фарби, освітлювальних приладів, тощо.

Продовжується реалізація великого (вартість майже 1 млн.грн.) проекту №443 бюджету участі CyberMix ITlab НВК37, який спільними зусиллями діти, батьки, працівники закладу вибороли у листопаді 2019 року вартістю біля  За ініціативи батьків у 2020 році виконано новий великий проект (вартість майже 1 млн.грн.) бюджету участі (№461 КіберМІКС STEAMлаб НВК№37).

У листопаді 2019 року отримано 3-D принтер (18 540 грн), який проголосовано у бюджеті участі у 2018 році.

У жовтні 2019 року в закладі бюджетним коштом
встановлено птротипожежні двері у щитовій з метою підвищення рівня  протипожежної безпеки в закладі (КП «Безпечна та інноваційна освіта» ДМР).

У листопаді 2019 року обладнано локальну мережу інтернет з WI-FI покриттям вартістю 35905,4 грн. (КП «Безпечна та інноваційна освіта» ДМР).

Отримано сковороду електричну (40315,8 грн.) бюджетним коштом. Субвенція НУШ на забезпечення  якісної освіти першокласників   176927,69 грн.

За підтримки депутатів придбано вісім нових шкільних дошок (46918,0 грн), інтерактивна дошка (20000грн.), очікується встановлення 9-ти металопластикових вікон.

Нагальним лишається питання встановлення огорожі гімназії, асфальтування подвір’я .

          Таким чином, єдиним колектиом: батьки, учні, вчителі, технічний персонал поставлені завдання на 2019-2020 навчальний рік виконано.

 

Пріоритетні напрямки роботи та завдання педагогічного колективу

на 2020-2021  навчальний рік

З метою забезпечення організованого освітнього процесу, безперебійної роботи закладу керуватись та неухильно дотримуватись Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про забезпечення функціонування української мовяк державної», «Про громадське виховання», «Про звернення громадян», «Про внесення  змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти»; Національної  доктрини розвитку освіти в Україні,  Концепції середньої загальноосвітньої школи україни, Державного стандарту початкової загальної середньої освіти (постанова КМУ №462 від 20.04.11 року), Концепції Нової української школи, Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти» (затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 року за № 1392) (початкової освіти - №462,квітень 2011), Розпорядження кабінету міністрів України від 10 березня 2016 року №199-р «Про затвердження плану заходів, спрямованих на активізацію вивчення громадянами англійської мови на період до 2020 року», Комплексної програми національно-патріотичного виховання молоді, регіональних програм, Інструкції з обліку дітей та підлітків шкільного віку, Статуту школи тощо.

На підставі цього, головними напрямками роботи школи вважати:

 • Забезпечення доступності якісної освіти;
 • Подальше впровадження моніторингу якості освіти та життєвої компетентності  школярів ;
 • Запровадження гнучких моделей організації освітнього процесу, відповідно до здібностей та нахилів учнів;
 • Науково – методичне забезпечення переходу до профільного навчання;
 • Використання технологій продуктивного навчання з метою стимулювання креативності учнів;
 • Впровадження  інформаційних технологій з метою активізації самостійної роботи школярів;
 • Формування позитивної мотивації навчання та вибору майбутньої професії;
 • Допомога учням у самореалізації та соціалізації особистості;
 • Розвиток інноваційного потенціалу інтелектуально обдарованих дітей;
 • Включення в освітній та інформаційний простір дітей з особливими потребами;
 • Зміцнення фізичного, психічного та психологічного здоров’я учнів, запровадження здоров’язберігаючих освітніх технологій освітнього процесу;
 • Використання в своїй професійній діяльності сучасних педагогічних технологій, методик, прийомів і способів успішного здоров’язберігаючого навчання і виховання;
 • Постійне підвищення рівня педагогічних знань, психологічної оснащеності і готовності вчителя;
 • Проведення дослідно-експериментальної роботи за темою  «Апробація і впровадження нового змісту, методів і педагогічних технологій програми розвитку дітей за науково-педагогічним проектом  «Росток» при викладанні предметів природничо-математичного циклу у 1-9 класах» (наказ Департаменту освіти та науки Дніпропетровської ОДА від 28.04.2014 №256/0/212-14);
 • Проведення дослідно-експериментальної роботи за темою «Створення інноваційної моделі навчального закладу через формування динамічних груп в умовах семестрово-блочної системи навчання» відповідно наказу Дніпропетровської обласної державної адміністрації від 10.07.2015р. № 495/0/212-15 «Про проведення дослідно-експериментальної роботи на базі комунального закладу освіти «Середнязагальноосвітня школа № 37» Дніпропетровськоїміської ради»;
 • Продовжити  вивчення предметів інженерно-технічного напрямку,  зокрема комп’ютерної графіки, креслення, технічного перекладу  (іноземні мови), експериментальні курси з фізики, хімії, біології; 
 • Удосконалення системи управління навчально-методичною роботою щодо забезпечення наступності, перспективності, оптимальності навчально-виховного процесу, самоосвіти вчителів, співпраці з дошкільними навчальними закладами мікрорайону та вищими навчальними закладами міста I-IV рівня акредитації;
 • Формування в учнів уміння визначати життєві цінності, відповідальне ставлення до власного здоров’я та власних вчинків, вміння оцінювати ситуації ризику, ухвалювати відповідальні рішення й протистояти соціальному тиску;
 • Удосконалення умов забезпечення життєвого і професійного самовизначення учнів, формування готовності до свідомого вибору та оволодіння майбутньою професією;
 • З метою професійної орієнтації учнів, сприяння усвідомленого вибору ними напрямку профільного навчання у старшій школі, здійснювати у 8-9 класах допрофільну підготовку за рахунок варіативної частини навчального плану;
 • Підвищення ролі сім’ї у вихованні учнів та в розвитку у молодших школярів інтересу до читання;
 • Формування в учнів психології успішності та свідомої громадськості, розвиток їх компетентностей, патріотизму до рідного краю, мови, традиції українського народу;
 • Формування життєвих навичок здорового способу життя, участь у міжнародних проектах «Школа проти СНІДу», «НОРЕ» та ніших;
 • Реалізацію та оптимізацію управління навчально-виховного процесу за рахунок упровадження державно-громадських стосунків із батьківською громадськістю, підприємствами міста, депутатським корпусом, формування фінансового ресурсу, залучення на потребу розвитку школи всіх не заборонених чинним законодавством коштів;
 • Продовжити роботу школи майбутнього першокласника.  

 

Відповідно до напрямків роботи визначити наступні завдання педагогічному колективу на 2020-2021 навчальний рік:

 • Продовжити створення школи нового типу – школи інтелектуального розвитку, розбудову гімназії, забезпечити організацію різних форм освіти з метою побудови індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів освіти;
 • Створення мультимедійної бібліотеки, опанування веб-технологій;
 • Впровадження «Державної цільової програми впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій»;
 • Формування оптимальної мережі класів, що відповідають сучасним потребам населення та зміцнення їх матеріальної бази;
 • Постійно підвищувати свій професійний рівень у відповідності до вимог сучасної педагогіки, психології, підвищувати рівень особистої готовності вчителя до сприйняття інновацій;
 • Запланувати проведення серії семінарів, круглих столів тощо з метою надання консультаційної допомоги при опанування нових методів ІКТ та психологічної підтримки процесу впровадження інновацій;
 • Активізувати роботу учнівського самоврядування в межах школи інтелектуального розвитку дітей та учнівської молоді;
 • До 50-річчя школи створити творчу групу з підготовки до ювілею та створення музею історії школи;
 • Розширити межі співпраці з вищими навчальними закладами, особливо в частині роботи МАН, чим стимулювати інтерес учнів до позашкільної освіти;
 • На вимогу сьогодення поступово працювати над створенням школи повного дня;
 • Взяти участь у професійних конкурсах «Вчитель року» та «Найкращий навчальний кабінет», методичній раді проаналізувати причини невдач з цього питання  і розробити заходи щодо усунення пов’язаних з цим недоліків;
 • Підвищувати рівень академічної культури, духовних цінностей та моральних засад, зокрема через роботу шкільного театру;
 • Розвивати інтерес та любов до рідного краю - Дніпропетровщини, її історичного минулого, продовжити постійні екскурсії учнів до кімнати національної пам’яті Дніпропетровщини, силами екскурсоводів-лекторів з учнів.

 

 

 

Річний звіт за 2017/18 навчальний рік можна переглянути за посиланням: 

https://docs.google.com/document/d/11YcdBC_zWpTdDQB7DvaxCgbtdqiEo-60I52DzOa5aiw/edit?usp=sharing

Річний звіт за 2016/2017 навчальний рік можна переглянути за посиланням:

https://drive.google.com/open?id=0B7cGuH0NMMurRlRSbm9Mcm1rVHM

 

 

Річний звіт за 2017/2018 навчальний рік

 

 

 

Згідно довідці Державного архіву Дніпропетровської області дата заснування школи невідома. У 1929-1930 навчальному році існувала трудова школа №37 за адресою Нові Кадаки. У 1935-1936 навчальному році значиться неповна середня школа №37 за адресою вул.. Комсомольська, 78. У 1941-1942 навчальному році знаходилась за адресою вул. Московська, 17 у приміщенні колишнього інституту вдосконалення вчителів.Новий 1969-1970 навчальнийрікучнівзустрів новою будівлею за нинішньою адресою – пр. Богдана Хмельницького, 8-Г. Таким чином у 2019 році школа відсвяткує подвійний ювілей – 90 років з дня першої згадки про заклад  і 50 років – за нинішньою адресою.

Проектна потужність комплексу – 1020 учнів. Комплекс – типова забудова,  загальна площа приміщень 5359,6 м2, навчальна площа – 1791,5 м2, площа на одного учня відповідає санітарним нормам, забезпеченість предметів кабінетами, лабораторіями, майстернями становить 100% у відповідності до вимог робочих навчальних планів. Усі приміщення відповідають санітарно-технічним вимогам, оснащенні навчальними та методичними посібниками і відповідають вимогам навчальних планів і програм.

Навчально-виховний процес забезпечує 48 вчителів, серед яких  8  мають звання вчитель методист, 12 – старший вчитель, 3 вчителя мають  звання «Відмінник освіти». Середній вік вчителів – 42 роки.

Якісний склад педагогів:

Вчителів вищої категорії – 43%;

вчителі І категорії – 6%;

вчителі ІІ категорії – 20%

спеціаліст – 12%;

11 т.р. - 6%;

10 т.р. - 13%.

 

 

 

За стажем роботи

Стаж роботи

%

до 3-х років

21

від 3-х до 10 років

23

від10  до 20 років

12

понад 20 років

44

Пенсіонери

20

 

 

 

За освітнім рівнем

Освітній рівень

Кількість

%

Повна вища

39

82

Середня спеціальна

2

4

Неповна вища

3

6

Неповна середня спеціальна

4

8

У школі функціонує 35 навчальних, 2 комп’ютерні кабінети, лекційна зала, кабінет обслуговуючої праці, бібліотека з читальним залом,  2 спортивних зали, актова зала, зал хореографії, кімната ГПД, комплекс першокласників (два навчальних класи, ігрова, клас ГПД, спальня), їдальня, медичний та стоматологічний кабінети, кімната історичної пам’яті, Штаб національно-патріотичного виховання. Всі кабінети оснащено комп’ютерною технікою, 24 кабінети - плазмовими телевізорами або мультимедійними комплексами. В роботі закладу використовуються 4 мультимедійні комплекси, активатор інтерактивної поверхні. З 2011 року за підтримки батьків школу оснащено високошвидкісним інтернетом з WI-FIсередовищем.

Досвід роботи педагогічного колективу було презентовано на міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти  - 2017» в м. Києві, яка мала на меті презентувати в широкому спектрі досягнення національної системи освіти в інноваційній модернізації освітянської галузі.  За результатами участі у виставці школа посіла перше місце та нагороджена золотою медаллю, ввійшла до рейтингу найкращих інноваційних закладів освіти 2017 року.

Сучасні світові освітні тенденції, виклики часу вимагають особливої уваги  до природничо-математичної   освіти, обізнаності учнів.

Реалізація природничо-математичної освіти більше за інші профілі, вимагає від учителя високої кваліфікації. Від учня – мобілізації і інтелектуальних якостей. Від батьків – підтримки і активної участі у процесі навчання дітей предметам природничо-математичного циклу.

З огляду на те, що в державі останнім часом приділяється багато уваги підвищенню якості природничо-математичної освіти, напрямок розвитку закладу  максимально відповідає вимогам сучасної освіти.

Більше 20 років школа працює за науково-педагогічним проектом «Росток», має статус експериментального навчального закладу з 2002 року, що підтверджено наказами Департаменту освіти та науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації.

З 2015 року в закладі запроваджено дослідно-експериментальну роботу за темою «Створення інноваційної моделі навчального закладу через формування динамічних груп в умовах семестрово-блочно-залікової системи навчання»  (наказ Департаменту освіти та науки Дніпропетровської ОДА «Про проведення дослідно-експериментальної роботи на базі КЗО «СЗШ№37» ДМР» від 10.07.2015 р. № 495/0/212-15).

Роботу в межах науково-педагогічного проекту «Росток» забезпечують 19 вчителів, що складає 25% педагогічного колективу, з них - 11 вчителів вищої категорії, 4 - «учителі-методисти», 6 мають звання «старший учитель».

За цей період вчителями школи розроблено методичну літературу для проведення уроків математики у 1-9 класах, навколишнього світу у 1-4 класах. Розроблено цикл завдань з комп’ютерною підтримкою для уроків математики у 1-4 класах.

Керівники проекту щороку запрошують учителів школи для обміну досвідом із вчителями-початківцями на рівні міста, області, України (м. Суми – 2011 рік, м. Київ – 2008, 2009, 2010, 2012 роки).

Навчання дітей за розвиваючою програмою створило умови для розвитку наукової зацікавленості учнів. Наказом по школі від 07.04.2008 року №19 «Про підсумки проведення конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт», запроваджений, як обов’язковий  вид  освітньої  діяльності,  курсовий проект з базових дисциплін для учнів 9-х класів, який передбачає не тільки створення проекту, електронної презентації до нього, а й публічного захисту на щорічній шкільній учнівській науково-практичній конференції. У зв’язку з цим педагогічний колектив активно працює над розробкою тематики та навчального матеріалу до виконання проектних робіт з урахуванням індивідуальних здібностей учнів.

 Кожен вчитель школи володіє проектною методикою, інформаційно-комунікативними технологіями і задіяний в роботі над проектом.

15 квітня 2008 року було засновано шкільне наукове товариство «Дума». За десять років діяльності учнями 9-х класів розроблено 363 курсових проекти, які успішно захищено під час роботи шкільної науково-практичної конференції. Учні, як наслідок роботи за проектом, обирають профіль навчання природничо-математичного напрямку.

Щороку за результатами  ЗНО школа входить до переліку шкіл, учні яких складають тестування найкращим чином.

Відповідно даних РЦОЯО за рейтингом ЗНЗ області за результатами ЗНО:

2013 рік  - 10 учнів склали тести з результатами 180-200 балів;

2014 рік -  6 учнів показали результат 180-200 балів.

У 2016 році 6  результатів 180-200 балів.

Процес державотворення в Україні, загальна демократизація і гуманізація суспільства потребують виховання підростаючого покоління на перспективу. Саме тому гарним показником є статистика щодо результатів вступу випускників школи до вищих навчальних закладів, які обирають навчання переважно за природничо-математичними напрямами. Як правило, навчаються за держзамовленням. Вибір спеціалізації співпадає з профілем навчання у 10-11 класах.

Так

2013 рік з 38 випускників 25 вступили до ВНЗ, 22 на технічні факультети, 20 - за державним замовленням,

2014 рік з 29 – 22 до вишів, 18 на технічні факультети, 18 – за держзамовленням,

2015 рік з 21 – 15 до вишів, 10 за гуманітарним напрямком, 5 – за технічним, 12 – за держзамовленням,

2016 рік з 21 – 16 до вишів, 10 за гуманітарним, 6 за технічним, 10 – за держзамовленням,

2017 рік з 22 – 16 до вишів, 7 за гуманітарним, 9 за технічним, 9 – за держзамовленням. Результатом цілеспрямованої роботи педколективу вважаю те,  що діти успішно навчаються у вишах, швидко адаптуються до дорослого життя, багато наших випускників  входять до самоврядування вишів, міста, області, займають активну громадянську позицію.

Контингент учнів закладу щороку зростає. 

 

Аналіз мережі закладу

 

Навчальний рік

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

Контингент учнів

468

481

506

535

595

671

Кількість класів

19

17

18

19

21

23

Середня наповнюваність

24,6

28,3

28,1

28,2

28,3

29,2

Аналіз  руху учнів показує, що щороку мали відтік учнів 8-9 класів до ліцеїв і спеціалізованих шкіл, в яких наші діти успішно навчаються і перемагають в предметних олімпіадах і конкурсах.  Так, протягом 2012-2013 н.р. вибуло 9 учнів до шкіл міста, з них до спеціалізованих шкіл та  ліцеїв - 3, у 2013 році – 7 учнів, у 2014 році – вибуло 12 учнів, 5 з них до спеціалізованих шкіл та ліцеїв, у 2015 році  з 23 вибувших учнів – 14 до спецшкіл та ліцеїв, у 2016 році – з 18  - 12 до спецшкіл та ліцеїв. Останні два роки відтоку не було, що є позитивним показником.

Аналіз набору учнів до школи доводить, що довіра батьків до закладу зростає з року в рік. Не дивлячись на малу чисельність дітей 6-річного віку у мікрорайоні школи, щороку заклад перевищує заплановану кількість учнів першого класу. А саме:

-          2013 рік: у списках – 11 дітей, набрано 64 учні,

-          2014 рік: у списках 23, до перших класів набрано 63 учні,

-          2015 рік: у списках 32, відкрито два перших класи з кількістю учнів 73,

-          2016 рік: у списках    24, відкрито два перших класи з кількістю учнів  70,

-          2017 рік: у списках    20, відкрито три перших класи з кількістю учнів   90.

На наступний навчальний рік набрано три перших класи 92 учня, замість запланованих двох.

У 2017-2018 навчальному році педагогічний колектив КЗО «Дніпровська гімназія» ДМР працював над науково-методичною проблемою області «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства»  та школи «Виявлення здібностей кожного учня, виховання громадянина України – всебічно розвиненої, духовно багатої, конкурентоздатної, компетентної особистості, фізично й соціально розвиненої, налаштованої на здоровий спосіб життя». 

Вчителі брали участь в міських та обласних семінарах та вебінарах. Вчителі історії Ущаповська О.В. та математики Каніна Н.В. взяли участь у міжнародному інтернет-марафоні «STEM. STEAM. STREAM».

13 вчителів закінчили курси з програми «Росток», 15 вчителів – курси «Веб 2.0», всі вчителі початкової школи та бібліотекар Євдомаха Г.В. – курси з основ здоров’я. Вчитель інформатики Громик Н.П. разом з учнями 9-Б класу є слухачами ІТ-школи «Школяр-програміст»для вчителів та обдарованих дітей. Вчитель української мови та літератури Прокоф’єва М.О. надрукувала статтю у збірнику ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Філософія, теорія та практика випереджаючої освіти для сталого розвитку». Всі вчителі, які будуть працювати за програмами  НУШ  у 2018-2019 навчальному році пройшли навчання і отримали відповідні сертифікати.

В 2017-2018 н. р. учні нашої гімназії брали  участь в інтелектуальних конкурсах і олімпіадах. В цьому навчальному році майже в два рази збільшилась кількість переможців не тільки районних, але й міських олімпіад.

 

Аналіз перемог у предметних олімпіадах учнів гімназії  

Традиційно в квітні учні 9-х класів захистили проектні роботи шкільного осередку МАН: 4 з фізики, 5 з біології, 1 з української мови, 5 з української літератури; 5 із зарубіжної літератури, 3 з англійської мови; 5 з інформатики, 12 з історії, 1 з хімії, 4 з психології.

Вихованці школи є активними учасниками інтерактивних конкурсів: «Кенгуру» (математика), «Левеня» (фізика); «Бобер» (інформатика), «Геліантус» (природознавство), «Гринвіч» (англ. мова), «Соняшник» (українознавство), «Патріот» (українознавство),

«Колосок»(природничі науки), гра «Sunflower».

Аналіз перемог в інтелектуальних, військово-спортивних, творчих конкурсах учнів гімназії

Навчальний рік

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

Інтелектуальні конкурси

122

180

192

148

198

293

Військово- спортивні

5

7

9

7

10

14

Творчі конкурси

12

18

23

28

28

35

Разом

139

205

224

183

236

342

Відсоток від загальної кількості учнів

29%

42%

44%

34%

39%

44%

 

Процес виховання – невід’ємна частина освітнього процесу. Національно-патріотичне виховання прослідковується при вивченні будь-якого предмета, забезпечується наступність та системність національно-патріотичного виховання з 1 по 11 клас,  вивчається культура, історія України.  Пропагування кращих здобутків національної культурної і духовної спадщини відбувається через численні екскурсії, поїздки, які організовуються зі школярами, зустрічі з цікавими людьми, письменниками, поетами рідного краю. Проводяться заходи спортивної підготовки, фізичного виховання, військово-спортивні, спрямовані на утвердження здорового способу життя молодих громадян (до прикладу, участь у військово-спортивній грі «Прорив», «Сокіл-Джура», «Посвята в козачата», «Козацьки розваги»). Представники громадських організацій військово-патріотичного спрямування організовують цікаві майстер-класи, зустрічі.
Соціальний паспорт учнів школи формується двічі на рік. Вчителі намагаються уважно ставитись до кожної дитини, спостерігають за їх емоційно-психологічним станом, поведінковими звичками тощо. У випадку необхідності тісно співпрацюють з соціально-психологічною, медичною службами та адміністрацією школи.
Налагоджена тісна співпраця з батьками, проводяться щорічні конференції, засіданняРади школи. По закінченню навчального року  на щорічній загальношкільній конференції підводяться підсумки навчального року та нагороджуються найкращі.