Дніпровська гімназія № 37 Дніпровської міської ради

Управління

Основні принципи управління

 

         Пріоритетними принципами діяльностi відділу освіти в умовах реформування освіти є:

O  демократизація (у принципах управління — спiвробiтництво, партнерство, взаємоповага, взаємодопомога; перевага управлінню справами, а не людьми; колегіальність у прийнятті управлінських рішень);

O  відкритість перед суспільством, участь учнів, їхніх батьків, педагогічних колективів та представників громадськості в розробці та реалізації стратегії і змісту освіти;

O  гуманiзацiя (гармонiзацiя стосунків між усіма учасниками педагогічного процесу, створення сприятливих умов для творчої самореалiзацiї усіх суб’єктів навчально-виховного процесу, утвердження особистості як найбільшої цiнностi у суспiльствi, дiяльнiсть за принципом - учитель не просить, а пропонує, створення умов не лише для реалізації цілей освітньої органiзацiї, але й для професійного росту працівника, його самовираження, особистісного вдосконалення);

O  модернiзацiя (інтенсивне використання в розвитку теорії та практики управління соціально-педагогічними системами iнформацiйно-комунікативних технологій; подальший розвиток єдиного інформаційно-комунікативного середовища);

O  диференціація i мобільність (створення умов для профільного навчання, обiзнанiсть керівників про розвиток світового, i зокрема, європейського освітнього простору i адекватна реакція на процеси реформування національної школи; створення сприятливих умов для орiєнтацiї учнів на певну майбутню професійну дiяльнiсть через врахування iндивiдуальних особливостей, iнтересiв i потреб учнів);

O  забезпечення практичної спрямованості освіти (вирішення питання якості i доступності освіти; спрямованiстъ педагогічного менеджменту на забезпечення конкурентно-спроможності сучасного випускника на ринку праці, здатності його вiдслiдковувати причини та наслідки власних життєвих подій, вміння займатися одночасно кількома справами, будувати альтернативні моделі соціального самовизначення);

O  варіативність (забезпечення можливості вибору змісту, форм i засобів навчання та виховання, альтернативність у задоволенні духовних запитів особистості, її інтелектуальних і пізнавальних можливостей та iнтересiв; диференціація та iндивiдуалiзацiя навчально-виховного процесу).  

 

 

 

 

ПРИНЦИПИ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМИ ОСВІТНІМИ ПРОЦЕСАМИ

Управління інноваційними освітніми процесами здійснюється за певними принципами, що постають як норми, орієнтири діяльності.

 

Принцип організованої інноваційної зміни станів системи освіти. Цей принцип орієнтує на необхідність свідомої діяльності під час переходу від одного стану системи освіти до іншого, досконалішого. Його застосування передбачає певну систему діяльності, яка охоплює етап підготовки до зміни стану системи освіти й етап реалізації цих змін.

Підготовка до змін у системі освіти передбачає висунення, обґрунтування головної мети запланованих змін, визначення засобів і умов, за допомогою яких цю мету буде реалізовано. Найскладнішим і найважливішим є забезпечення змін у системі освіти відповідними засобами: новими підручниками, методичними розробками, підготовленими кадрами, необхідним матеріально-технічним устаткуванням. Принцип організованої інноваційної зміни станів системи освіти повинен бути базовим при підготовці і здійсненні різноманітних реформ і модернізацій.

Принцип переходу від стихійних механізмів перебігу інноваційних процесів до свідомо керованих. Реалізація цього принципу передбачає визначення і відпрацювання ефективного механізму свідомого управління зміною станів. Створення дієвого механізму повинно відбуватися у різних напрямах. Один із них пов'язаний із поєднанням процесів створення нового, його освоєння педагогами і застосування на практиці в одному навчальному закладі. Таким закладом може стати школа як керована інноваційна система.

Принцип інформаційної, матеріально-технічної, кадрової забезпеченості реалізації основних етапів інноваційних освітніх процесів. Він передбачає обов'язкове інформаційне, матеріальне, кадрове забезпечення інноваційних процесів на кожному з основних етапів. Наприклад, створення педагогічних нововведень вимагає відповідного його кадрового забезпечення, тобто наявності у педагогічному колективі достатнього потенціалу творчих людей, здатних виступити їх авторами. Якщо такі нововведення вже є в арсеналі педагогічної науки і практики, потрібно мати відповідну інформацію про них. У такому разі постає необхідність в адекватній матеріально-технічній базі, що забезпечує перший етап інноваційних процесів (банків інформаційних даних, комп'ютерної техніки, іншого обладнання).

Принцип прогнозування зворотних або незворотних структурних змін в інноваційному соціально-педагогічному середовищі. Цей принцип враховує закон незворотної дестабілізації педагогічного інноваційного середовища, а також його цілісність та адаптаційні можливості. Інноваційне середовище без таких можливостей не могло б існувати і під натиском педагогічних інновацій було б зруйноване. У цьому сенсі опірність інноваційного середовища нововведенням, яка може набувати форми консервативних дій щодо нового, природна і навіть закономірна для збереження усталеності середовища як системи. Прийняття або неприйняття нового можна розглядати з позицій якісного стану інноваційної системи, можливості або неможливості її збереження, усталеності й здатності до саморозвитку.

Дія цього принципу спрямована на недопущення стихійних, непередбачуваних змін, що можуть значно затримати реалізацію інноваційних процесів. Тому управління ними повинно охоплювати передбачення, прогнозування змін, які можуть відбутися із вторгненням педагогічного нововведення в інноваційне середовище. Йдеться про те, як нововведення приймуть педагоги, про їх готовність до освоєння нового, чи не спровокує воно конфлікт у педагогічному колективі, як вплине на звичні зв'язки у змісті навчання й виховання тощо.

Принцип посилення стійкості інноваційних освітніх процесів. Суть його виявляється в тому, що при переході від стихійних процесів до керованих повинна посилюватися і стійкість інноваційних процесів, їх здатність до своєрідного самозахисту, самоадаптації. Сучасна динаміка суспільного життя спричинила збільшення кількості інноваційних процесів, які охоплюють різні ланки системи освіти, суттєвої зміни їх якості. Домінантою зміни якості інноваційних процесів є зростання їх стійкості. Це виявляється у визнанні їх невипадковості, закономірності, необхідної для освітньої системи. Унаслідок цього інноваційні процеси отримують необхідне інформаційне, матеріально-технічне і кадрове забезпечення. Змінюється і ставлення до педагогів-новаторів, зростає ступінь очікування нового в педагогіці, тобто виникає механізм необхідної реалізації нового.

Принцип прискорення розвитку інноваційних процесів у системі освіти. Дія цього принципу розкриває ефективність організації та механізми реалізації інноваційних процесів. Він означає прогресування інноваційних змін унаслідок їх раціональних запроваджень у практику освітніх закладів.

Усі принципи є елементами комплексної системи організації та управління інноваційними процесами у сфері навчання і виховання. Вони тісно взаємодіють між собою, що завдяки синергетичному (грец. synergos — той, що діє разом) ефекту посилює дію кожного з них.