Комунальний заклад освіти "Навчально-виховний комплекс №37 "Дніпровська гімназія - школа І ступеня - дошкільний навчальний заклад (дитячий садок)" Дніпровської міської ради

Правила прийому до закладу освіти

До уваги батьків майбутніх першокласників !

 

ПОГОДЖЕНО

Головою Ради школи

___________

(Протокол № ____, _________2018 р.)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Директор КЗО “Дніпровська гімназія” ДМР

_____________ Н.П.Нізельник

(наказ № _____ від) 26.03.2018р.

Правила відбору та прийому до гімназії

1.Загальні  положення

1.1. Приймання дітей до 5- 9  класів гімназії здійснюється на конкурсній основі згідно з наказом Міністерства освіти і науки України №389 від 19.06.03 р. та Статутом гімназії, а до 10-х профільних класів на конкурсній основі згідно з наказом Міністерства освіти і науки України №762 від 14.07.2015 р. та Статутом гімназії

1.2. У конкурсному відборі можуть брати участь діти незалежно від місця            проживання.

1.3. Конкурсні  випробовування здійснюються на безоплатній основі.

2. Організація конкурсу.

2.1. Правила конкурсного приймання оголошуються не пізніше ніж за два місяці до його початку. Оголошення щодо умов і терміни проведення конкурсу розміщуються у приміщенні гімназії та доводяться до відома батьків через місцеві засоби масової інформації.

2.2. Не пізніше ніж за місяць до початку конкурсу в приміщенні гімназії вивішується перелік питань із навчальних предметів, за якими проводитимуться випробовування.

2.3. Випробування в рамках основного конкурсного приймання (до 5 класу) проводяться після закінчення навчального року  (кінець травня- початок червня). За наявності вільних місць проводиться додаткове конкурсне приймання (серпень).

2.4. Додаткове конкурсне приймання  може, як виняток, відбуватися протягом навчального року (за наявності вільних місць) за таких самих умов, що й основне. Наповнюваність класів не перевищує 30 учнів.

2.5. Учням 4-х класів НВК № 37 результати ДПА (8-12 балів) можуть зараховуватись як конкурсні випробування.

2.6. Для проведення конкурсних випробувань у гімназії створюється конкурсна (приймальна) комісія , склад якої затверджується наказом  директора за погодженням з Радою гімназії. До складу конкурсної комісії залучається практичний психолог. Головою конкурсної комісії є директор гімназії.

2.7. Для проведення випробувань  із загальноосвітніх предметів з кожного предмета створюється  предметна комісія, її склад затверджується наказом директора гімназії.

2.8. До участі в конкурсі  до 5 класу допускаються учні на підставі особистої заяви одного з батьків (або осіб, які їх замінюють), що подається на ім’я директора гімназії. До заяви  додаються: ксерокопія табеля успішності, завірена підписом директора школи та печаткою, для підрахунку його середнього балу з профільних предметів (української мови, математики), 1 фотокартка дитини (розміром 2 х 3 ), 1 файлова папка з 5 файлами. Прийом заяв проводиться березні-травні.

2.9. До участі в конкурсі до 6-9 класів допускаються учні на підставі  особистої заяви одного з батьків, що подається на ім’я директора гімназії (при наявності вільних місць). До заяви додаються:

  • табель успішності   за попередній рік навчання, завірений

підписом директора  школи та печаткою;

  • одна фотокартка дитини (розміром 2 х 3);
  •  1 файлова папка з 5 файлами.

2.10. До участі в конкурсі  до 10-х профільних класів допускаються випускники 9-х класів з інших  закладів середньої освіти на підставі особистої заяви одного з батьків (із зазначенням  профілю навчання) на ім’я директора гімназії. До заяви додаються:

  • свідоцтво про  базову загальну середню освіту;
  • додаток до свідоцтва;
  • одна фотокартка дитини (розміром 2 х 3);
  • один учнівський зошит у лінійку та один учнівський зошит у клітинку;
  •  1 файлова папка з 5 файлами.

2.11. До конкурсної комісії  подаються дипломи, грамоти, які підтверджують здобутки  учнів на районних, міських предметних олімпіадах.

2.12. Переможці районних (1 місце) предметних олімпіад звільняються  від вступного іспиту з відповідного предмета. Їм виставляється оцінка – 12 балів:

2.13.  Конкурсні випробування проводяться з таких предметів:

до 5 класу      

української мови (письмово):

- тестових завдання закритого типу, що передбачають вибір однієї правильної відповіді з трьох запропонованих варіантів;

- відкриті завдання, виконання яких передбачає коротку письмову відповідь;

- творче завдання-письмове висловлювання на задану тему (5-7 речень);

математики (письмово)

Робота з математики складається з:

- тестових завдань закритого типу з вибором однієї правильної відповіді з трьох запропонованих варіантів;

- завдань відкритого типу з короткою письмовою відповіддю;

- завдання відкритого типу з розгорнутою письмовою відповіддю – сюжетної задачі .

до 6- 9 класів

  • української мови (письмово);

- математики  (письмово);

до 10 – філологічного класу;

- української  мови;

- профільний предмет.

2.15. Не дозволяється вимагати від учнів характеристик з попереднього   місця навчання, довідок з місця роботи батьків тощо.

2.16. Жодним чином  не встановлюються пільги  для вступників, що мають клопотання від державних, громадських установ, благодійних організацій та окремих громадян, що надають благодійну допомогу.

2.17. Учні, які отримали  оцінку початкового рівня навчальних досягнень з першого за розкладом іспитів предмета, до наступного іспиту не допускається.

2.18. Під час екзамену учням забороняється користуватися телефонами, калькуляторами, підказувати, порушувати дисципліну.

3.  Проведення конкурсу.

3.1. Зміст завдань для проведення конкурсних випробовувань має відповідати  навчальним програмам закладу середньої освіти (1- ІІ ступеня) (відповідного  класу). Ці завдання розробляються провідними вчителями відповідних ШМО гімназії та затверджуються директором гімназії.

3.2. Не допускається застосовувати ті самі варіанти завдань для випробовувань, що відбуваються в  різні дні.

3.3. Конкурсні завдання зберігаються в директора гімназії в запечатаному конверті, що його відкриває в день випробування голова предметної комісії в присутності  її членів та вступників.

3.4. Для проведення конкурсного випробування у письмовій формі вступникам видається папір зі штампом  гімназії, передбачається, що першу сторінку буде відділено від самої письмової роботи. Після закінчення випробування письмові роботи шифруються головою конкурсної комісії та його заступником та передаються для перевірки членам цієї комісії без титульної сторінки.

Дешифрування робіт здійснюється головою конкурсної  комісії та його заступником після виставлення балів.

3.5. Для проведення усного випробовування вступникам видається папір зі штампом гімназії для підготовки до відповіді (складання тез або плану відповіді, запису основних призначень тощо).

3.6. Тривалість написання вступниками письмових робіт- одна астрономічна година.

3.7. Письмові роботи учасників конкурсу та аркуші із записами, зробленими вступниками під час підготовки до усної відповіді, зберігаються в гімназії протягом року.

3.8. Результати конкурсних випробувань оформлюються  у вигляді протоколів відповідної комісії, які зберігаються в тому самому порядку, що й протоколи державної підсумкової атестації учнів.

3.9. Результати усного випробування учнів оголошуються в той самий день, письмового – не пізніше, ніж через три дні після його проведення. Учні, які отримали  оцінку початкового рівня навчальних досягнень, до наступних іспитів не допускаються.

3.10. Оцінювання знань учнів здійснюється за 12-бальною шкалою:

10- 12 балів  - високий рівень навчальних досягнень

7- 9 балів  - достатній рівень навчальних досягнень

4  - 6 балів  - середній рівень навчальних досягнень

1 -  3 бали    - початковий рівень навчальних досягнень

3.11. Діти, які хворіли під час проведення конкурсу, зобов’язані подати довідку, на підставі заяви батьків їм надається право участі в повторних  конкурсних випробуваннях, терміни проведення яких визначає директор гімназії. Діти, які запізнилися або не з’явилися на конкурсне випробування без поважних причин, до  наступних випробувань не допускаються.

3.12. Конкурсний відбір учнів, які випущені з 4, 9  класу гімназії і вступають до 5-го, 10-го профільного класу, здійснюється на основі рейтингу  навчальних досягнень учнів: суми середнього балу свідоцтва про базову загальну середню освіту та  підсумкових оцінок із профільних предметів (згідно із заявами до зарахування).

3.13. Випускникам  4, 9 класу НВК №37 надається право  покращити місце в рейтинговому списку вступників до 5-го, 10-го  профільного класів, склавши вступні іспити з профільних предметів разом із вступниками  з інших закладів середньої освіти.

3.14. Єдиний рейтинговий список для обох, зазначених вище  категорій вступників до 5-х, 10-х профільних класів, оприлюднюється  після проведення вступних іспитів з профільних предметів та затверджується конкурсною комісією.

4.  Порядок зарахування.

4.1. Сума  конкурсних балів вступника до 5-9 класів гімназії має складатися з:

- оцінки за письмову роботу з української мови;

- оцінки за письмову роботу з математики;

- додаткового  балу(1 бал) за відмінні успіхи у навчанні учня;

- додаткового балу (1 бал) за призове місце у районній олімпіаді з української мови,  математики (при наявності диплома);

- додаткового балу (2 бал) за призове місце у міській олімпіаді з української мови,  математики (при наявності диплома);

- додаткового балу (3 бал) за призове місце у обласній олімпіаді  з української мови, математики (при наявності диплома);

додаткового балу (4 бал) за призове місце у всеукраїнській олімпіаді  з української мови, математики (при наявності диплома);

4.2. Додатковий бал за відмінні успіхи учня з встановлюється за таблицею:

середній бал табеля з профільних предметів: українська мова, математика

12 – 10

9 і менше

додатковий  бал

1

0

4.3.     Після закінчення вступних іспитів та   підрахунку отриманої суми

балів кожного учня конкурсна комісія  встановлює прохідний бал

відповідно до планової кількості  учнівських місць і оприлюднює

його.

4.4. Сума конкурсних балів вступників до 10 профільного класу гімназії має складатися з:

- оцінки з української мови;

- оцінки з профільного предмету;

- середнього балу свідоцтва.

4.5. Діти, які успішно пройшли конкурс, зараховуються до гімназії     наказом директора на підставі рішення конкурсної комісії. Зарахування проводиться протягом 5 днів після оголошення результатів конкурсу. Перевага у зарахуванні  надається учням 4, 9 класів гімназії, дітям-інвалідам, дітям-сиротам – за однакової кількості набраних балів.

4.6. Для зарахування до гімназії  подаються такі документи: заява, копія свідоцтва про народження, особова справа, медична картка  і довідка встановленого зразка, але не пізніше ніж протягом 5 днів після закінчення конкурсу.

4.7. Після закінчення 5-денного терміну приймання заяв на зарахування до гімназії учні, які успішно пройшли конкурс і не надали заяву про вступ, втрачають право на зарахування. На їхнє місце зараховуються учні за найбільшою  сумою балів (за рейтинговим списком).

4.8. Рейтинговий список учнів із зазначенням суми балів  вивішується для загального ознайомлення у день оголошення підсумків конкурсу.

4.9. У день оголошення  підсумків конкурсу батьки мають право ознайомитися з письмовими роботами своїх дітей, які не пройшли за конкурсом. Члени предметної комісії зобов’язані обґрунтувати об’єктивність оцінки на основі норми оцінювання знань учнів. Спірні питання розглядає апеляційна комісія.

4.10. Голова та члени апеляційної комісії визначаються  радою гімназії. Забороняється проведення додаткових випробувань під час розгляду апеляції.  

4.11. Письмові роботи вступників видавати заборонено. Термін зберігання письмових робіт вступників, протоколів  іспитів - 1 рік.

4.12. Розподіл учнів по 5-х класах здійснюється заступником директора з навчальної  роботи. При цьому діти, які набрали найбільшу суму балів, рівномірно розподіляються по класах.

4.13. Розподіл учнів по 6-9 класах здійснюється згідно з вакансіями, а в 10 класах - за вибраним профілем навчання.

4.14. Класні списки учнів 5-х та 10-х класів вивішуються  25 – 28 серпня, після цього проводяться настановчі батьківські збори.

4.15. Діти, які зараховані до гімназії, але не приступили до занять без поважних причин протягом 10 днів від їх початку, відраховуються з навчального закладу. На звільнені місця може проводитись додаткове конкурсне приймання.

5.  Контроль за проведенням конкурсу

Директор навчального закладу несе відповідальність за дотримання вимог Наказу Міністерства освіти і науки України від 19.06.2003р. №389 «Про затвердження Інструкцій про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів)», Правил конкурсного приймання.